Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

dále jen „Podmínky“, které vydává společnost TOZAN s.r.o., se sídlem Určická 1749/94, Prostějov 796 01 (dále jen „TOZAN“), IČ: 073 75 450, DIČ: CZ 073 75 450 jako Prodávající, pro stanovení objednacích, dodacích a platebních, záručních, reklamačních a jiných podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

1.Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami doručí společnosti TOZAN objednávku.

2.Plněním se rozumí zboží dodávané společností TOZAN v souladu s jejím předmětem podnikání.

3.Zbožím se rozumí výrobky a produkty, které jsou uvedeny v nabídkách společnosti TOZAN bez ohledu na formu a způsob nabídky prodeje (elektronicky, v listinné podobě apod.). Specifikace zboží se co do množství a druhu, případně jakosti, vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4.Objednávka je právní úkon, který činí kupující vůči společnosti TOZAN s cílem obdržet od ní plnění.

5.Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Přijetím objednávky společností TOZAN v souladu s objednávkou bez protinávrhů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi společností TOZAN a navrhovatelem.

6.Dodávkou je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

7.Reklamací se rozumí právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem společnosti TOZAN, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

8.Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

9.Termín splatnosti je den, který určila společnost TOZAN a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na bankovní účet společnosti TOZAN nebo uhrazena společnosti TOZAN v hotovosti.

10.Ceníkem se rozumí přehled o cenách zboží z nabídky společnosti TOZAN, pokud není společností TOZAN vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník (dále jen „Ceník“). Společnost TOZAN si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Aktuální ceník bude vždy zveřejněn na internetových stránkách společnosti TOZAN www.tozan.cz

II. Rozsah a platnost

1.Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné kupní smlouvy stanoveno jinak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré obchodní vztahy mezi společností TOZAN s.r.o., se sídlem Určická 1749/94, 796 01  Prostějov, jako prodávajícím a kupujícím. Všeobecné obchodní podmínky považují kupující i prodávající za nedílnou součást všech uzavíraných smluv, které na tyto podmínky odkazují a považují je za nedílnou součást kupní smlouvy.

III. Objednací a dodací podmínky

1.Předmětem kupních smluv je závazek prodávajícího dodat zboží a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího a závazek kupujícího zaplatit kupní cenu.

2.Předmětem koupě je zboží dodávané společností TOZAN. Kupující provede objednávkou výběr zboží a jeho množství podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu vydaného společností TOZAN.

3.Objednávka musí být učiněna písemně, e-mailem, využitím internetové komunikace (e-shop) nebo faxem, telefonické objednávky nejsou přípustné. V případě objednávky jinou než písemnou formou si společnost TOZAN vyhrazuje právo požadovat dodatečné potvrzení písemnou formou.

Náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a)obchodní firma kupujícího, nebo jméno a příjmení u fyzických osob,

b)u právnických osob sídlo kupujícího, u fyzických osob bydliště, případně místo podnikání,

c)dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b),

d)IČ a DIČ kupujícího,

e)bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f)druh zboží a jeho množství,

g)jméno a podpis kupujícího, nebo zmocněného či oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn za kupujícího objednávat,

h)výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly společnosti TOZAN předloženy dříve

4.Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je oprávněna společnost TOZAN odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5.Objednávky přijaté v pracovní dny do 10.00 jsou zpracovány týž den, objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány následující pracovní den.

6.Společnost TOZAN si vyhrazuje právo prověřit oprávněnost objednávky např. zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby. V případě zjištění nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je společnost TOZAN oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

7.Zboží se dodává na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě 3 - 7 pracovních dnů od doručení objednávky společnosti TOZAN, pokud není dohodnuto jinak.

8.Společnost TOZAN je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud kupující nemá uhrazeny veškeré závazky vůči Společnosti TOZAN splatné ke dni vystavení objednávky.

9.Zboží, jehož cena nepřesáhne při jednom závozu částku 10.000 Kč bez DPH, je dodáno za paušální přepravní poplatek 150,- bez DPH, v případě velkoobjemových zásilek (parapety apod.) pak 300,-Kč bez DPH. V případě platby na dobírku je účtováno doběrečné ve výši 50,-Kč bez DPH. Přepravu zboží zajišťuje společnost TOZAN, pokud není dohodnuto jinak.

10.Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci společnosti TOZAN, nebo pověřenému dopravci na jeho přepravním listu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s obchodním rejstříkem nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující svým podpisem potvrzuje úplnost a neporušenost dodávaného zboží (úplnost – počet jednotlivých balení).

11.Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

12.Pokud kupující nesdělí společnosti TOZAN jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě, že objednávkou místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožné nebo značně obtížné, vyhrazuje si společnost TOZAN dodat zboží na jinou adresu kupujícího.

13.Dodacím dokladem je podle předchozích ustanovení dodací list.

14.Nebezpečí ztráty, náhodného poškození nebo zničení zboží nese v případě, že místem plnění je sídlo prodávajícího, do okamžiku předání zboží prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem předání zboží.

15.Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, přechází nebezpečí ztráty, náhodného poškození nebo zničení zboží na kupujícího okamžikem, kdy si kupující poprvé zboží mohl převzít.

16.Nebezpečí ztráty, náhodného poškození nebo zničení zboží nese v případě, že místem plnění je jiné místo než sídlo prodávajícího, do okamžiku ukončení nakládky zboží k přepravě prodávající. Na kupujícího přechází toto nebezpečí okamžikem ukončení nakládky zboží k přepravě.

17.Kupující je povinen zajistit, aby osoby, které budou činit objednávky a přebírat zboží, byly vždy oprávněny jednat jménem kupujícího a svým jednáním jej zavazovat. Prodávající je oprávněn považovat jakoukoli osobu činící objednávku či přebírající zboží jménem kupujícího za oprávněnou jednat jménem kupujícího, ledaže kupující sdělí do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu, že objednávku učinila osoba, která není oprávněna jednat jménem kupujícího. Pokud však již vznikly prodávajícímu marně vynaložené náklady na provedení objednávky, je kupující povinen tyto náklady uhradit.

18.Kupujícího je povinen při převzetí anebo bezodkladně poté provést kontrolu množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství oproti objednávce, poznamená tyto skutečnosti na „Dodacím listě“.

19.Vratné obaly, dodávané společně se zbožím, evidované na dodacích listech, je kupující povinen vrátit ve lhůtě do 60 dnů od data dodání. Pokud nedojde k jejich vrácení, budou kupujícímu naúčtovány.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1.Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle Ceníku platného v době doručení objednávky společnosti TOZAN. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle společnosti TOZAN, pokud není stanoveno jinak. Kupující prohlašuje, že je s aktuálním ceníkem seznámen a při uzavření kupní smlouvy mu byl znám.

2.Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s balením zboží, jeho označením, doložením dodacích a přepravních dokladů. Kupní cena je vždy vyznačena pro daný druh zboží uvedený ve faktuře.

3.Kupní cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.

4.V případě první objednávky u nového zákazníka je vždy faktura splatná hotově při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

5.Faktura je daňový doklad, který obsahuje:

a)obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,

b)daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

c)obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,

d)daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,

e)evidenční číslo daňového dokladu,

f)rozsah a předmět plnění, číslo objednávky zákazníka

g)datum vystavení, datum splatnosti a datum uskutečnění plnění daňového dokladu,

h)jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

i)základ daně,

j)základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

k)výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny

6.V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je společnost TOZAN oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky denně. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je společnost TOZAN oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle kupní smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu společnosti TOZAN nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího. Nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty a úhradu vzniklé škody v plné výši tím není dotčeno.

7.Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

8.V případě nové objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 6. v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení dlužné kupní ceny.

V. Záruční a reklamační podmínky

1.Společnost TOZAN (Prodávající) poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

2.Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které má zboží v okamžiku předání.

3.Prodávající se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

4.Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, a to tak, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu výrobku, je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního nebo dodacího listu za přítomnosti osoby, která dopravu provedla.

5.Prodávající neodpovídá za vady způsobené při přepravě zboží, nesprávným používáním zboží, jeho poškozením kupujícím nebo třetí osobou.

6.Kupující přejímá zboží na základě dodacího listu. Bez provedení zápisu dle bodu 2 svým podpisem stvrzuje, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že obalový materiál nebyl mechanicky poškozen, a že zboží bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

7.Kupující je povinen podat písemně prodávajícímu zprávu o vadách zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady ve lhůtě dvou dnů poté, kdy:

a)vady zjistil,

b)při vynaložení veškeré odborné péče měl vady zjistit při prohlídce při převzetí zboží, jež je povinen uskutečnit podle § 427 obchodního zákoníku.

8.Prodávající nenese odpovědnost za případné poškození zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

9.Na dodatečné úpravy jako jsou zažehlené hrany a práce spojené s dodatečným zpracováním formátu parapetů se vztahuje záruka na dobu šest měsíců.

10.Záruka zaniká v následujících případech:

a)vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba

b)nevhodným používáním a skladováním zboží

c)nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem

d)neodbornou instalací, zacházením, údržbou, manipulací, mimořádným opotřebením způsobeným uživatelem nebo zanedbáním péče o zboží

e)zboží bylo poškozeno živly

f)při prodeji celých tyčí parapetních desek se nevztahuje záruka na výrobní odchylky, tzn. hloubka formátu 0-5 mm a konce tyčí délky 0-50 mm.

g)při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 2 až 4 článku V.

11.V případě reklamace již osazených parapetů se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 1 m, a to za předpokladu, že montáž byla provedena podle montážních podmínek pro okenní parapety platných v daný moment.

12.Reklamace se podává pouze písemnou formou, řádným vyplněním reklamačního protokolu a jeho doručením Prodávajícímu. Společně s reklamačním protokolem je nutné doložit doklady o prodeji zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

13.Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

14.Každá reklamace bude posouzena odpovědným pracovníkem prodávajícího (obchodní zástupce), který své stanovisko o oprávněnosti, odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady sdělí kupujícímu a provede o tom zápis do reklamačního protokolu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.

15.Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení do 30 dnů reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z uplatnění reklamace.

16.V případě, kdy kupující požaduje dodání nového zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.

17.V případě neoprávněné reklamace naúčtuje Prodávající kupujícímu skutečně vzniklé náklady související s řešením reklamace. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

18.Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího.

VI. Volba práva

1.Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy mezi účastníky této smlouvy vyplývající z této smlouvy či s ní související se budou řídit právním řádem České republiky.

VII. Ostatní ustanovení

1.Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za společnost TOZAN. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce společnosti TOZAN nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

2.Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Veškeré shora uvedené spory budou rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem Mgr. Tomášem Pfeiferem, IČ: 75775298, se sídlem Panská 2/4, PSČ 602 00 Brno a pokud tento funkci rozhodce nepřijme, funkci odmítne, nebo nebude moci spor rozhodovat, budou případné spory rozhodnuty jediným rozhodcem Mgr. Pavlem Andrlem, IČ: 73630691, se sídlem Kratochvílova 624/43, PSČ 750 00, Přerov. Místo konání rozhodčího řízení určí rozhodce. Spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti. Rozhodčí řízení bude výlučně písemné. Rozhodce určuje postup řízení. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která ve sporu podlehne. Odměna rozhodce resp. rozhodčí poplatek bude činit 3%, minimálně však 4.000,- Kč + DPH, bude-li jmenovaný rozhodce plátcem DPH. V rozhodčím poplatku resp. odměně rozhodce nejsou zahrnuty náklady rozhodce v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález bude konečný a závazný. Smluvní strany se dohodly na tom, že v otázkách pravidel tohoto řízení, jež nejsou výslovně upravena v této rozhodčí doložce, pověřují určeného rozhodce přiměřeně použít pro projednání a rozhodnutí tohoto sporu zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že adresami pro doručování v rámci rozhodčího řízení ve smyslu ustanovení § 46a o. s. ř. jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud si smluvní strany nesdělí prokazatelným způsobem jinou adresu, na niž má být doručeno. V případě, že některá ze smluvních stran bude ve sporu zastoupena právním zástupcem, rozhodce při výpočtu výše nákladů právního zastoupení postupuje v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Shledá-li kterýkoliv příslušný soudní či správní orgán jakékoliv ustanovení této rozhodčí doložky za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této rozhodčí doložky platná a účinná.

3.Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své závazky, že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvence, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o insolvenci, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

4.Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

5.Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

6.Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

V Prostějově 31.5.2016                                                                            

Pavol Mišenka